Romans And Algebra : Funny

Romans and algebra : funny
Totally makes sense! 🙂